polityka jakości

Grupa PROFEL INNOVATION Sp. z o.o. w oparciu o wieloletnią tradycję dostarcza wyroby metalowe oraz off-road a także usługi spełniające wymagania i oczekiwania klientów uwzględniając cenę i konkurencję, czyniąc to tak, aby mieć najwyższą reputację w jakości.

Wykorzystanie najnowszych światowych technologii pozwala na produkowanie wyrobów o coraz wyższej jakości, konkurencyjnych na rynku światowym. Zapewnienie jakości wyrobów zgodnej z wymaganiami i oczekiwaniami odbiorców oraz normami i przepisami jest jednym z podstawowych zadań kierownictwa. Każdy z kierowników ma przypisane ściśle określone zadania w zakresie zarządzania jakością.

System zarządzania jakością funkcjonujący w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015-10 jest integralną częścią systemu zarządzania, a jego skuteczność podlega ciągłemu doskonaleniu.
Procesowe podejście do zarządzania jakością stwarza warunki do lepszego sterowania powiązanymi ze sobą działaniami związanymi z realizacją umowy, zwiększania zadowolenia zamawiającego przez spełnianie jego wymagań oraz efektywnego wykorzystania zasobów.
Gwarancją prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością są jasno określone zasady, pomocne pracownikom w wykonywaniu pracy.

Służba Kontroli Jakości ma swobodę i niezależność działania w wykonywaniu swoich zadań. Na wszystkich etapach produkcji wyrobów prowadzone są badania weryfikujące ich jakość.
Zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami, skuteczność jego wdrożenia i utrzymywanie potwierdza się w czasie audytów wewnętrznych.
Podejmowane działania korygujące i doskonalące służą doskonaleniu konstrukcji wyrobów, metod ich wytwarzania oraz systemu zarządzania jakością.
W ramach przeglądu systemu zarządzania jakością ustanawiane są cele dotyczące jakości oraz przeprowadzana jest ocena ich realizacji.
Powyższe założenia są powodem ciągłego doskonalenia ustanowionego przez nas systemu jakości PN-EN ISO 9001:2015. Cele i związane z nim zadania są wymierne i podlegają ciągłemu monitorowaniu.

Zarząd firmy GRUPA PROFEL INNOVATION Sp. z o.o. zapewnia zasoby na realizowanie niniejszej polityki w postaci: wykwalifikowanego personelu, środków materialnych oraz finansowych.
Zarząd firmy GRUPA PROFEL INNOVATION Sp. z o.o. gwarantuje znajomość niniejszej polityki przez wszystkich pracowników i włączenie założeń systemu jakości do zakresu ich obowiązków.